Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Микитюк Олександр Данилович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21558858
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04053, м. Київ, Пров.Киянiвський, 3-7
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 272-39-65 (044) 272–39-65
6. Електронна поштова адреса
caaic@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 77 (1830)   23.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці adcenter.in.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв будь-яких облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента» - за звiтний перiод випускiв будь-яких iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не подавав особливу iнформацiю. «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї», «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» - дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, участi в створеннi юридичних осiб не брав. Лiцензiї (дозволи) на на окремi види дiяльностi не отримував. Рейтингова оцiнка не проводилась, намiрiв не було. Засновникiв та/або учасникiв (фiзичних осiб) немає Осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) немає. Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались. Невiдповiднiсть зареєстрованого капiталу (рядок 300, графа 4 Балансу - 1145,6 тис. грн.) та статутного капiталу в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" - 1 145 550 грн. пов'язана з математичною похибкою при округленнi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А 01 № 624838
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1145550
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
73.11 Рекламнi агентства
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядва рада, Правлiiння, Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
2) МФО банку
300142
3) поточний рахунок
26005001526001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
17.02.2010 17.02.2010 Лагеза Наталiя Володимирiвна
Опис Повноваження та обов'язки згiдно iз Статутом та Положенням про корпоративного секретаря. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Микитюк Олександр Данилович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 714829 24.02.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища, Київський державний унiверсiтет iм. Т. Шевченка, викладач нiмецької мови
6) стаж керівної роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українське товариство дружби i культурного зв’язку з зарубiжними кранами, зав. Сектором
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.02.2010 на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 29 Попереднi посади: Українське товариство дружби i культурного зв’язку з зарубiжними кранами, зав. Сектором Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Микитюк Андрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 939881 29.09.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища, Київський державний Лiнгвiстичний унiверситет, менеджер невиробничої сфери
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українсько-нiмецьке пiдприємство «Емго-Центр», менеджер
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.02.2010 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17 Попереднi посади: Українсько-нiмецьке пiдприємство «Емго-Центр», менеджер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кудрявцев Iгор Владиславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 080000 02.08.2002 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища, Київський державний Унiверситет iм. Т. Шевченка, викладач англiйської мови
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву», старший друкар
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.02.2010 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6 Попереднi посади: ЗАТ «Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву», старший друкар Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пукас Леонiд Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 594078 23.10.1997 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1936
5) освіта**
вища, Вища полiтична школа ЦК КПЧ, полiтолог
6) стаж керівної роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українське товариство дружби i культурного зв’язку з зарубiжними странами, голова президiї
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.03.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 41 Попереднi посади: Українське товариство дружби i культурного зв’язку з зарубiжними странами, голова президiї Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванчук Тамара Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 091977 23.04.1996 Жовтневе РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, Київський державний Унiверситет iм. Т. Шевченка, фiлолог української мови та лiтератури
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українське товариство дружби i культурного зв’язку з зарубiжними кранами, секретар-дiловод
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.03.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 Попереднi посади: Українське товариство дружби i культурного зв’язку з зарубiжними кранами, секретар-дiловод. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор акцiонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полякова Тетяна Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 286439 24.09.1996 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища, Київський iнститут легкої промисловостi
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київське виробниче експериментальне взуттєве об’єднання, оператор лiчильних машин
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.03.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 0 Попереднi посади: Київське виробниче експериментальне взуттєве об’єднання, оператор лiчильних машин. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння, директор з економiки
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобайчук Лариса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 011207 22.01.1999 Залiзничне РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища, Київький нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiрма «Леол ЛТД» м. Київ, фiнансовий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.02.2010 на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 21 Попереднi посади: Фiрма «Леол ЛТД» м. Київ, фiнансовий директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Правлiння Микитюк Олександр Данилович СН 714829 24.02.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 4333 56.7369 4333 0 0 0
Член Правлiння Микитюк Андрiй Олександрович СН 939881 29.09.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 628 8.2231 628 0 0 0
Член Правлiння Кудрявцев Iгор Владиславович МЕ 080000 02.08.2002 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 157 2.0558 157 0 0 0
Голова Наглядової ради Пукас Леонiд Андрiйович СН 594078 23.10.1997 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 157 2.0558 157 0 0 0
Член Наглядової ради Iванчук Тамара Василiвна СН 091977 23.04.1996 Жовтневе РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 157 2.0558 157 0 0 0
Ревiзор акцiонерного товариства Полякова Тетяна Євгенiвна СН 286439 24.09.1996 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 157 2.0558 157 0 0 0
Член правлiння, директор з економiки Лобайчук Лариса Миколаївна СО 011207 22.01.1999 Залiзничне РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 478 6.2588 478 0 0 0
Усього 6067 79.442 6067 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
юридичнi особи вiдсутнi д/н д/н Україна м. Київ д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Микитюк Олександр Данилович СН 714829 24.02.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 4333 56.7369 4333 0 0 0
Усього 4333 56.7369 4333 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.03.2013
Кворум зборів** 60
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради у 2012 р. 2.Звiт Правлiння Товариства про роботу у 2012 р. 3. Затвердження балансу та звiту про фiнансовi результати ПрАТ «Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву» за 2012 рiк. 4.Звiт Ревiзора про результати дiяльностi Товариства у 2012 р. 5.Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за пiдсумками 2012 р. та виплата дивiдендiв. 6.Затвердження фiнансового плану та фiнансових планових показникiв на 2013 р. 7.Затвердження плану дiяльностi Центру реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву на 2013 рiк. 8.Затвердження значних правочинiв згiдно законодавства України на 2013 р. 9. Обрання наглядової ради. 10.Обрання ревiзора. ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити звiт про роботу наглядової ради ПрАТ «Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву» у 2012 р., визнати результати роботи задовiльними. 2. Затвердити звiт голови правлiння про роботу Товариства у 2012 р., визнати результати роботи задовiльними. 3. Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати ПрАТ «Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву» за 2012 рiк. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву» у 2012 р. 5.Визначити та затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2012 р. 6. Затвердити фiнансовий план та фiнансовi плановi показники на 2013 р. 7. Затвердити план дiяльностi Центру реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву на 2013 рiк. 8. Затверджено значнi правочини згiдно законодавства України на 2013 р. 9. Обрано наглядову раду. 10.Обрано ревiзора.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.04.2010 19/10/1/10 ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000065981 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 150 7637 1145550 100
Опис На органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалася. Намiрiв включення цiнних паперiв емiтента до лiстингу не було. Додаткової емiсiї ЦПв звiтному перiодi не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1613.5 6515.7 0 0 1613.5 6515.7
будівлі та споруди 1324.8 6212.3 0 0 1324.8 6212.3
машини та обладнання 3 13.8 0 0 3 13.8
транспортні засоби 236.5 236.5 0 0 236.5 236.5
інші 49.2 53.1 0 0 49.2 53.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1613.5 6515.7 0 0 1613.5 6515.7
Опис Термiни та умови користування основними засобами по спорудi понад 20 рокiв, iншi до 7 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв вказана в табл. вище. Ступiнь зносу основних засобiв: сума зносу на кiнець року 747,1 тис. грн. Ступiнь використання основних засобiв: Сума нарахованого зносу: Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi вводом в експлуатацiю частини надбудови в спорудi. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: -обмежень на використаннi майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1807 1900.9
Статутний капітал (тис. грн.) 1145.6 1145.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1145.6 1145.6
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 661,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 661,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 755,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 755,3 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 14.3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 5281 X X
Усього зобов'язань X 5295.3 X X
Опис: Iншi поточнi зобов»язання – попередня оплата iнвестора за надбудову споруди, яка пiдлягає в подальшому передачi iнвестору.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "СЕРВIС-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3090 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2012 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про ревiзора. Положення про дивiденди. Принципи корпоративного управлiння.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 16.02.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: На Загальних зборах акцiонерiв
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ” за ЄДРПОУ 21558858
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 16
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Пров.Киянiвський, 3-7, м. Київ, Шевченкiвський, 04053, Україна, (044) 272-39-65
Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 3381.3 246.5
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 997.1 5770.2
- первісна вартість 031 1619.2 6523
- знос 032 ( 622.1 ) ( 752.8 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 4378.4 6016.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2 2.6
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 81.8 121.6
- первісна вартість 161 81.8 121.6
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 34.2 34.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 10 18.9
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 14.3 29.5
- у тому числі в касі 231 1.1 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 512.6 878.8
Усього за розділом II 260 654.9 1085.6
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 5033.3 7102.3
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1145.6 1145.6
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 912.5 755.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -157.2 -93.8
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1900.9 1807
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3 91.3
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 56.4 14.3
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3073 5189.7
Усього за розділом IV 620 3132.4 5295.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 5033.3 7102.3

Примітки д/н
Керівник Микитюк Олександр Данилович
Головний бухгалтер Лобайчук Лариса Миколаївна

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2705 2585
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 450.8 ) ( 430.8 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 2254.2 2154.2
Інші операційні доходи 040 0.3 0.2
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2254.5 2154.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 2346.7 ) ( 2307.5 )
Інші операційні витрати 090 ( 0 ) ( 0 )
у тому числі: 091 0 0
092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 1.6 ) ( 4.1 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2348.3 ) ( 2311.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 -93.8 -157.2
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 -93.8 -157.2
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки д/н
Керівник Микитюк Олександр Данилович
Головний бухгалтер Лобайчук Лариса Миколаївна