Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Микитюк Олександр Данилович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21558858
1.4. Місцезнаходження емітента
М.Київ, Шевченкiвський, 04053, м. Київ, Пров.Киянiвський, 3-7
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 272-48-79 (044) 272-39-65
1.6. Електронна поштова адреса емітента
caaic@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №78 (1331)   25.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці adcenter.in.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв будь-яких облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента> - за звiтний перiод випускiв будь-яких iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя щодо сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї. , - дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
04053
3.1.5. Область, район
М.Київ, Шевченкiвський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Пров.Киянiвський, 3-7
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А 01 № 624838
3.2.2. Дата державної реєстрації
28.02.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченкiвська райдержадмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1145550.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1145550.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк"
3.3.2. МФО банку
300142
3.3.3. Поточний рахунок
26005001526001
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку
д/н
3.3.6. Поточний рахунок
д/н
3.4. Основні види діяльності
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна
22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
74.40.0 Рекламна дiяльнiсть
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/н д/н 01.01.1900 д/н д/н
Опис Лiцензiї (дозволи) - вiдсутнi
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
д/н д/н
Опис Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Послугами рейтингового агентства не користувалися уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 д/н

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
юридичнi особи (заснвники/учасники) вiдсутнi д/н д/нУкраїнад/нд/н 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Коломiєць Олександр Миколайович д/н д/н д/н 2.055800000000
Кудрявцев Iгор Владиславович д/н д/н д/н 2.055800000000
Лобайчук Лариса Миколаївна д/н д/н д/н 6.258800000000
Микитюк Андрiй Олександрович д/н д/н д/н 8.223100000000
Микитюк Олександр Данилович д/н д/н д/н 56.736900000000
Полякова Тетяна Євгенiївна д/н д/н д/н 2.055800000000
Радченко Григорiй Леонтiйович д/н д/н д/н 2.055800000000
Чернишенко Тетяна Володимирiвна д/н д/н д/н 2.055800000000
Лисенко Сергiй Станiславович д/н д/н д/н 2.055800000000
Пукас Леонiд Андрiйович д/н д/н д/н 2.055800000000
Iванчук Степан Васильович д/н д/н д/н 2.055800000000
Плахонiна Свiтлана Костянтинiвна д/н д/н д/н 2.055800000000
Горбачева Лариса Iванiвна д/н д/н д/н 2.055800000000
Iванчук Тамара Василiвна д/н д/н д/н 2.055800000000
Васильченко Свiтлана Романiвна д/н д/н д/н 2.055800000000
Камiнський Генрiх Зiновiйович д/н д/н д/н 2.055800000000
Камiнський Олексiй Генрiхович д/н д/н д/н 2.055800000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 16 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 9 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 9 Фонд оплати працi: 705,00 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi зменшився в порiвняннi з 2010 роком на 15,9 %. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Рiвень квалiфiкацii працiвникiв вiдповiдає потребi ПрАТ.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Микитюк Олександр Данилович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 714829 24.02.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1947
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українське товариство дружби i культурного зв'язку з зарубiжними кранами, зав. Сектором
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 28 Попереднi посади: Українське товариство дружби i культурного зв'язку з зарубiжними кранами, зав. Сектором Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Микитюк Андрiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 939881 29.09.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українсько-нiмецьке пiдприємство <Емго-Центр>, менеджер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Попереднi посади: Українсько-нiмецьке пiдприємство <Емго-Центр>, менеджер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кудрявцев Iгор Владиславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 080000 02.08.2002 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ <Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву>, старший друкар
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5 Попереднi посади: ЗАТ <Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву>, старший друкар Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пукас Леонiд Андрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 594078 23.10.1997 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1936
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
40
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українське товариство дружби i культурного зв'язку з зарубiжними странами, голова президiї
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 40 Попереднi посади: Українське товариство дружби i культурного зв'язку з зарубiжними странами, голова президiї Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванчук Тамара Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 081977 23.04.1996 Жовтневе РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українське товариство дружби i культурного зв'язку з зарубiжними кранами, секретар-дiловод
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17 Попереднi посади: Українське товариство дружби i культурного зв'язку з зарубiжними кранами, секретар-дiловод. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор акцiонерного товариства
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полякова Тетяна Євгенiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 286439 24.09.1996 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київське виробниче експериментальне взуттєве об'єднання, оператор лiчильних машин
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 0 Попереднi посади: Київське виробниче експериментальне взуттєве об'єднання, оператор лiчильних машин. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер, член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобайчук Лариса Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 011207 22.01.1999 Залiзничне РУГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiрма <Леол ЛТД> м. Київ, фiнансовий директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента - фiксована 500,00 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 Попереднi посади: Фiрма <Леол ЛТД> м. Київ, фiнансовий директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Правлiння Микитюк Олександр Данилович СН 714829 24.02.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 4333 56.73690000000 4333 0 0 0
Член Правлiння Микитюк Андрiй Олександрович СН 939881 29.09.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 628 8.22310000000 628 0 0 0
Член Правлiння Кудрявцев Iгор Владиславович МЕ 080000 02.08.2002 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 157 2.05580000000 157 0 0 0
Голова Наглядової ради Пукас Леонiд Андрiйович СН 594078 23.10.1997 Печерське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 157 2.05580000000 157 0 0 0
Член Наглядової ради Iванчук Тамара Василiвна СН 081977 23.04.1996 Жовтневе РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 157 2.05580000000 157 0 0 0
Ревiзор акцiонерного товариства Полякова Тетяна Євгенiвна СН 286439 24.09.1996 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 157 2.05580000000 157 0 0 0
Головний бухгалтер, член правлiння Лобайчук Лариса Миколаївна СО 011207 22.01.1999 Залiзничне РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 478 6.25880000000 478 0 0 0
Усього 6067 79.44200000000 6067 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
юридичнi особи вiдсутнi д/н д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Микитюк Олександр Данилович СН 714829 24.02.1998 Ленiнградське РУГУ МВС України в м. Києвi 22.06.2010 4333 56.73690000000 4333 0 0 0
Усього 4333 56.73690000000 4333 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.02.2012
Кворум зборів** 95.890000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради у 2010 р. 2.Звiт Правлiння Товариства про роботу у 2010 р. 3.Звiт Ревiзора про результати дiяльностi Товариства у 2010 р. 4.Затвердження балансу та звiту про фiнансовi результати ПрАТ <Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву> за 2010 рiк. 5.Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за пiдсумками 2010 р. та виплата дивiдендiв. 6.Затвердження фiнансового плану та фiнансових планових показникiв на 2011 р. 7.Затвердження плану дiяльностi Центру реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву на 2011 рiк. ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити звiт про роботу наглядової ради ПрАТ <Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву> у 2010 р., визнати результати роботи задовiльними. 2. Затвердити звiт голови правлiння про роботу Товариства у 2010 р., визнати результати роботи задовiльними. 3. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ <Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву> у 2010 р. 4. Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати ЗАТ <Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву> за 2010 рiк. 5.Визначити та затвердити наступний порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2010 р. 6. Затвердити фiнансовий план та фiнансовi плановi показники на 2011 р. 7. Затвердити план дiяльностi Центру реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву на 2011 рiк. Попередньо схвалити та пiдтримати значнi правочини по залученню iнвесторiв, що становитимуть бiльш нiж 50% вартостi активiв товариства i можуть бути вчиненi протягом року, зазначенi в п.4 вищевказаного плану дiяльностi.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Дивiденди не виплачувалися.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <СЕРВIС-АУДИТ>
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930
Місцезнаходження 04209м. Київвул. Героїв Днiпра, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002
Міжміський код та телефон (044) 501 26 41
Факс (044) 501 26 41
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за № 09/03/м вiд 09.03.12 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107м. Київвул. Тропiнiна, 7, Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-4240, 41,42
Факс (044) 585-4240, 41,42
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента здiйснює ПрАТ "ВДЦП"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34045290
Місцезнаходження 01013м. Київвул. Промислова, 1, адмiнстр. Корпус лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності сер. АВ № 533860
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 390-1607
Факс (044) 390-1608
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Зберiгач здiйснює ведення депозитарного облiку рахункiв акцiонерiв емiтента на пiдставi договору з емiтентом № 2-Е вiд 30.04.2010р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.04.2010 19/10/1/10 ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA4000065981 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 150.000 7637 1145550.000 100.000000000000
Опис На органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалася. Намiрiв включення цiнних паперiв емiтента до лiстингу не було. Додаткової емiсiї ЦПв звiтному перiодi не було.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
-Важливих подiй в розвитку в поточному перiодi не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
- Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв в ПрАТ немає. - Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2011 роцi не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
- Збоку третiх осiб будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило протягом звiтного перiоду.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Обрана облiкова полiтика : метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний згiдно податкового законодавства; Метод оцiнки вартостi запасiв-iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв; Метод оцiнки фiнансових iнвестицiй- за справедливою вартiстю.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ" за 2011 рiк 2.2. Для подання адресатам: - власникам цiнних паперiв; - керiвництву емiтента; - Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2.3 Вступний параграф 2.3.1. Основнi вiдомостi про емiтента Найменування Приватне акцiонерне товариство <ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ> Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 21558858 Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство Мiсцезнаходження юридичної особи 04053 м. Київ, Шевченкiвський р-н, провул. Киянiвський, буд. 3-7 Телефон (044) 272-39-65 Державна реєстрацiя вiд 28.02.1991 р. Остання реєстрацiя змiн до установчих документiв №1 074 107 0009 007812 вiд 01.03.2010р., Серiя АО1 №624838 Орган, що здiйснив реєстрацiю Шевченкiвська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя Види дiяльностi 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування 73.11 Рекламнi агенства Керiвник Микитюк Олександр Данилович 2.3.2. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку <Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)> вiд 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року №1358/20096. Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рiшення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 2011 року "Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2011 року № 1471/20209. Рiшення НК ЦПФР вiд 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз'яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також "Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та iнструкцiєю по його застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" ,706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть". Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Перевiрцi пiдлягали документи товариства пiдтверджуючi реєстрацiю пiдприємства як юридичної особи та документи якi пiдтверджують фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан товариства i якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року та фiнансовi звiти за рiк що минув на зазначену дату. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагається використання думок в процесi застосування облiкової полiтики товариства. Складнi питання, що бiльшою мiрою вимагають вживання допущень, а також тi оцiнки i пропозицiї, якi можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть. 2.4. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Вiдповiдальнiсть за складання та подання фiнансових звiтiв згiдно зi застосовною концептуальною основою фiнансової звiтностi є вiдповiдальнiстю управлiнського персоналу суб'єкта господарювання. Згiдно з МСА 200 параграф 36, вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та здiйснення внутрiшнього контролю складання та подання фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдних облiкових полiтик; здiйснення попереднiх облiкових оцiнок, якi є об?рунтованими за обставин. 2.5. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi На аудитора покладається вiдповiдальнiсть - за формування та висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв згiдно iз Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" (роздiл VI, статтi 21, 22) та МСА 200 "Загальнi завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi Вибiр процедур ?рунтується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання i достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 2.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до стандартiв МСА На нашу думку, Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали власники Товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011 року. В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему товариства (наказ про облiкову полiтику № 1/2 вiд 04.01.2011року). Використанi на акцiонерному товариствi принципи бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк товариства автоматизований, ведеться на комп'ютерi iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С "Предприятие" версiя 7.7. за перiод з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. 2.6.1. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути не модифiкованою, у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку Згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту аудиторську перевiрку сплановано i здiйснено з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. В ходi аудиторської перевiрки аудитором були виконанi наступнi процедури: визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою полiтикою Товариства; аналiз шляхом тестування аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники та наведенi пояснення до них; дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку Товариства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi в ходi перевiрки аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. 2.6.2. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути модифiкованою, у виглядi модифiкованого аудиторського висновку На нашу думку, товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали керiвники товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011 року. 2.6.3. Модифiкований аудиторський висновок Ми висловлюємо умовно-позитивну думку вiдповiдно дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi рiчнiй фiнансовiй звiтностi складений товариством. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ", станом на 31 грудня 2011р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2011р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV. 2.6.4. Модифiкована аудиторська думка Параграф, у якому мiститься модифiкована аудиторська думка, тому що в процесi проведення аудиту iснує наведена нижче обставина: - обмеження обсягу роботи аудитора. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Внаслiдок цього у аудитора вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей, вiдображених в балансi Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. Цi обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фiнансової звiтностi, якi могли б бути за вiдсутностi обмеження. 2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, та оцiнює їх суттєвiсть Нами визначено суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому в розмiрi 103 тис. грн. вiдповiдно до МСА 320"Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", а також розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень - МСА 450 "Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту". Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 "Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку акцiонерного товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим,вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". 2.7. Iнша допомiжна iнформацiя Мета та обсяг аудиту фiнансових звiтiв формулюються на основi умови обмеження вiдповiдальностi аудитора iнформацiєю, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої вiдповiдальностi за визначення, чи викладення iншої iнформацiї належним чином. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає: первинна - 1756,1 тис. грн., залишкова - 1136,0 тис. грн., знос - 620,1 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО - 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Товариство нараховувало амортизацiю основних засобiв за податковим методом за 1 квартал 2011р., згiдно норм амортизацiї, встановлених в процентах до балансової вартостi 3-х груп основних засобiв - п. 8.6. ст. 8 Закону України <Про оподаткування прибутку пiдприємств> за № 283/97-ВР вiд 22.051997р. З 01.04.2011р. - прямолiнiйним методом згiдно норм податкового кодексу III р. ст. 145.1.5 п. 1. Порушень у веденнi податкового облiку основних засобiв та їх амортизацiї за перiод, що перевiрявся, перевiркою не встановлено. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. нематерiальнi активи не облiковуються. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї становлять - 841,3 тис. грн. При розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi щодо кожної групи основних засобiв товариство керується вимогами П(С)БО № 7 i П(С)БО №8. Облiк фiнансових iнвестицiй Фiнансовi iнвестицiї - активiв, якi утримуються Товариством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв, тощо), зростання вартостi капiтального або iнших вигод для iнвестора, згiдно наданих до перевiрки документiв, на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. не облiковуються. Запаси Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Вартiсть залишкiв виробничих запасiв Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються у розмiрi - 11,3 тис. грн. Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО - 9 "Запаси" та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено. Дебiторська заборгованiсть Визначення i оцiнку реальностi дебiторської заборгованостi Товариство проводить у вiдповiдностi до П(С)БО-10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. Товариства не облiковується. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалiзує продукцiю (товари, роботи, послуги) в кредит (з вiдстрочкою платежу). Така дебiторська заборгованiсть визначається активом одночасно з визначенням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг. Станом на 31.12.2011р. поточна дебiторська заборгованiсть на Товариствi становить: - За роботи, товари, послуги - 18,5 тис. грн.; - З бюджетом - 38,1 тис. грн.; - За виданими авансами - 0 тис. грн - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 0 тис. грн. Поточну дебiторську заборгованiсть за роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. В перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання Визначення, облiк та оцiнка зобов'язань Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-11 "Зобов'язання". Зобов'язання вiдображається у балансi Товариства за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його зменшення. За перiод, що перевiрявся, довгостроковi зобов'язання не облiковуються. Станом на 31.12.2011р. поточнi зобов'язання становлять: 1. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - зi страхування - 0 тис. грн.; - з бюджетом - 0 тис. грн.; - з оплати працi - 0 тис. грн.; 2. Iншi поточнi зобов'язання - 0 тис. грн. 3. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2,5 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi Товариства за сумою погашення. Наявностi непогашеної заборгованостi за позиками банкiв, перевiркою не встановлено. Порушень в правильностi ведення облiку та вiдображення в балансi поточних зобов'язань, перевiркою не встановлено. Кредиторської заборгованостi строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Визначення, облiк та оцiнка власного капiталу Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-5 "Власний капiтал". Власний капiтал має наступну структуру: Статутний капiтал Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства <ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ> (надалi - Товариство) складає 1 145 550 ( один мiльйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень 00 копiйок. Статутний фонд, за планом розмiщення подiлено на 7637 (сiм тисяч шiстсот тридцять сiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 150,0 грн. кожна. Аудитор пiдтверджує формування Статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства <ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ> у розмiрi 1 145 550 ( один мiльйон сто сорок п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень 00 коп., що становить 100,0% Статутного капiталу Товариства вiдповiдно до Статуту станом на 31 грудня 2011р. З використанням тестiв контролю перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує сплату до статутного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства України. Надана документацiя вiдображає реальний стан статутного капiталу суб'єкта перевiрки. В бухгалтерському облiку "Статутний капiтал" облiковується на рахунку 40. Порушень в веденнi облiку рахунку 40 "Статутний капiтал" перевiркою не встановлено. Цiннi борговi папери що потребують забезпечення не випускались. Резервний капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. резервний капiтал облiковується у розмiрi - 1121,5 тис. грн. Неоплачений капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. неоплачений капiтал не облiковується. Облiк фiнансових результатiв та використання прибутку Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, їх класифiкацiю та оцiнку Товариство визначає у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО - 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та в звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Данi про реалiзацiю є достовiрними i вiдповiдають первинним документам. Вибiрковою перевiркою правильностi визначення валових доходiв, порушень не встановлено. Визначення фiнансових результатiв вiдбувається згiдно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2011 р. становить 209,1 тис. грн. Перевiркою правильностi вiдображення в облiку фiнансових результатiв порушень не встановлено. Аналiз показникiв фiнансового стану Показники фiнансового стану Приватне акцiонерне товариство <ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ> станом на 31.12.2011р. № п/п Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану товариства Станом на 31.12. 2011 р. Нормативне значення 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = Грошовi кошти (ряд230-240):(IV роздiл пасиву) 6,12 0,25-0,5 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = (П роздiл активу): (IV роздiл пасиву) 33,28 1,0-2,0 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi К3 = (I роздiл пасиву): (Всього по активу) 1,0 0,25-0,5 4 Коефiцiєнт покриття зобов'язань К4 = (Ш роздiл пасиву + IV роздiл пасиву) : (I роздiл пасиву) 0,00 0,5-1,0 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = чистий прибуток : (II роздiл активу +III роздiл активу) -2,51 0,10 Для економiчної оцiнки фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства <ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ>, за 2011 рiк використовувався Баланс пiдприємства (форма № 1-м) станом на 31.12.2011р. та Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк. Аналiз та оцiнка показникiв фiнансової стабiльностi проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фiнансового аналiзу з використанням економiчних методiв, що не суперечать дiючому законодавству. Аудитором були розглянутi наступнi показники: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi має високе значення i його показник свiдчить про те, що короткостроковi зобов'язання пiдприємства можуть бути швидко погашенi лiквiдними коштами. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) - його показники мають високе значення, що свiдчить про те, що пiдприємство має достатньо коштiв для своєчасного погашення своїх поточних боргiв 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi товариства має високе значення, що свiдчить про те, що у фiнансуваннi активiв частка залученого капiталу менше нiж власного. 4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань свiдчить про те, що у пiдприємства фiнансова стабiльнiсть забезпечується в цiлому власними коштами. 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв менше нормативного значення. К5 = чистий прибуток : (II роздiл активу +III роздiл активу)= -2,51. В цiлому, проведений аналiз показникiв фiнансової звiтностi дає можливiсть характеризувати економiчний стан Товариства як позитивний. 2.7.1. Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює 2058,0 тис. грн., тобто є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 1145,6 тис. грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства. 2.7.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>) Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 2.7.3. Виконання значних правочинiв Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдкритих судових справ - нема Тяганини з податковою - нема. Невиконаних угод - нема. Заборгованостi бiльше 3-х рокiв - нема. 2.7.4. Стан корпоративного управлiння Органи управлiння товариством Вiдповiдно до Статуту (редакцiя вiд 09.03.2011 р.) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме: Загальнi Збори; Наглядова Рада; Правлiння Органiзацiйна структура товариства Основною дiяльнiстю ПрАТ "ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ" є надання в оренду власного нерухомого майна та рекламна дiяльнiсть. Основнi виробничi потужностi акцiонерного товариства розташованi за адресою м.Київ Киянiвський пров. 3-7 (адмiнiстративний будинок). Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою: м.Київ Киянiвський пров.3-7. ПрАТ "ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ" не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об"єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами. Корпоративне управлiння ПрАТ "ЦЕНТР РЕКЛАМИ I СПРИЯННЯ МIЖНАРОДНОМУ СПIВРОБIТНИЦТВУ" здiйснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння вiдповiдно до положення про корпоративне управлiння та Статутом. Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувала для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища"). 2.7.5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме: - виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь),пiдготовлених управлiнським персоналом; - проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду; - використовували комп'ютеризованi методи аудиту, якi мiстяться в електронних файлах операцiй; - здiйснено тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою комп'ютера; - отримали iнформацiю по судовим позовам пiдготовлених управлiнським персоналом; - проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї. 2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Найменування Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <СЕРВIС-АУДИТ> Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930 Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р. Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Поточний рахунок 2600130184 МФО 300755 Назва банку Фiлiя АТ БАНКУ <МЕРКУРIЙ> в м. Києвi Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 15.11.2012 р. (термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 15.11.2007 р. № 184/7) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ №000680 вiд 13.02.2008 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Внесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 р. № 90; реєстрацiйний № 743; строк дiї: з 13.02.2008 р. по 15.11.2012 р. Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2012 р. 2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за № 09/03/м вiд 09.03.12 року в офiсi Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. 2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Початок проведення перевiрки - 12 березня 2012 року. Перевiрку закiнчено - 16 березня 2012 року. Дата видачi висновку - 16 березня 2012 року в м. Києвi в офiсi Замовника. 2.11 Директор Аудиторської Фiрми "Сервiс-Аудит" Красiльнiков К.Р. 2.12 М.П. 2.13 16 березня 2012 року м. Київ
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
- Основнi види послуг здавання в оренду власного нерухомого майна та надання рекламних послуг; - Перспективнiсть надання послуг залежить вiд будiвництва нових офiсних центрiв вищого класу нiж наш офiсний центр та перевищення пропозицiй над попитом на ринку нерухомостi та не залежить вiд сезонних змiн; - Основнi клiєнти пiдприємства малого бiзнесу та приватнi суб>єкти пiдприємництва;
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв були здiйсненнi iнвестицiї в прибудову до будинку ПрАТ та реалiзована наша частина збудованого офiсного центру з метою направлення одержаних коштiв в реконструкцiю iснуючого офiсного центру, яка проходить вже 2 роки та буде продовжена в майбутньому;
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
-основнi засоби споруда та iнвентар з меблями що там знаходяться за адресою Киянiвський пров 3-7; -значних правочинiв в поточному перiодi не вiдбувалось; -розширення та удосконалення основних засобiв вiдбувається методом реконструкцiї споруди, метод фiнансування за рахунок власних коштiв та залучених iнвестицiй; -прогнознi дати закiнчення реконструкцiї 2013 рiк; Зростання потужностей можливе на 10-15%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
-на дiяльнiсть впливає зростання цiн на комунальнi послуи зростання ставок податкiв, ступень залежностi вiд законодавства повний; Основнi фактори, що впливають на дiяльнiсть емiтента: -Цiнова полiтика мiста на комунальнi послуги; -Ставки податкiв та їх збiльшення; -Побудова нових офiсних центрiв що є конкурентоспроможними на ринку нерухомостi -Знос споруди та необхiднiсть пiдтримання її в робочому станi
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
-порушення законодавства в поточному перiодi не було пенi та штрафи не сплачувались;
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
-обрана полiтика самофiнансування власних потреб за рахунок надходжень вiд надання послуг, але власного капiталу на достатньо для покриття витра в зв>язку з постiйним зростанням цiн на комунальнi послуги та неможливiстю пiдвищення ставок оренди в зв>язку зi значною конкуренцiєю на ринку нерухомостi;
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
-на кiнець звiтного перiоду всi договори що були укладенi виконанi;
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
-подальша дiяльсть розрахована на збiльшення площ пiсля проведення реконструкцiї споруди, iстотнi фактори що впливають на дiяльнiсть - пiдвищення цiн та податкiв;
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
-дослiдження та розробки не проводились;
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
-судових справ не було;
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
-за останнi три роки були здiйсненi iнвестицiї в прибудову та надбудову офiсного комплексу та продаж нашої долi збудованих примiщень з метою вкладання отриманих коштiв в реконстукцiю власної споруди; В поточному перiодi була розпочата реконструкцiя власного офiсного центу з метою отримання додаткових примiщень та пошук iнвесторiв для здiйснення надбудови споруди та переобладнання системи опаленняв iснуючiй спорудi.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1756.500 1749.900 0.000 0.000 1756.500 1749.900
будівлі та споруди 1335.000 1335.000 0.000 0.000 1335.000 1335.000
машини та обладнання 44.800 44.800 0.000 0.000 44.800 44.800
транспортні засоби 244.300 244.300 0.000 0.000 244.300 244.300
інші 132.400 125.800 0.000 0.000 132.400 125.800
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1756.500 1749.900 0.000 0.000 1756.500 1749.900
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первiсна вартiсть основних засобiв: Ступiнь зносу основних засобiв: Ступiнь використання основних засобiв: Сума нарахованого зносу: Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: зносом основних засобiв Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: -обмежень на використаннi майна емiтента немає;
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2058.000 2267.100
Статутний капітал (тис. грн.) 1145.600 1145.600
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1145.600 1145.600
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 912,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 912,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1121,5 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1121,5 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 2.500 X X
Усього зобов'язань X 2.500 X X
Опис: д/н

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 1 0
2 2010 1 0
3 2011 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 2
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Ні Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): Положення про ревiзора. Положення про дивiденди. Принципикорпоративного управлiння.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Ні
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Ні Так Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Ні Так Ні
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.03.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Центр реклами i сприяння мiжнародному спiвробiтництву" за ЄДРПОУ 21558858
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 70.20.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 04053 м. Київ Пров.Киянiвський, 3-7
Середня кількість працівників 16
Баланс на 31.12.2011
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 941.3 841.3
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1309.9 1136.0
- первісна вартість 031 1759.4 1756.1
- знос 032 ( 449.5 ) ( 620.1 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 2251.2 1977.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 6.8 11.3
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 32.4 18.5
- первісна вартість 161 32.4 18.5
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 38.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 15.0 0.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.3 15.3
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
Усього за розділом II 260 54.5 83.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 2305.7 2060.5
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1145.6 1145.6
Додатковий вкладений капітал 320 0.0 0.0
Резервний капітал 340 1139.8 1121.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -18.3 -209.1
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 2267.1 2058.0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.0 2.5
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 13.6 0.0
- зі страхування 570 0.0 0.0
- з оплати праці 580 25.0 0.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 0.0 0.0
Усього за розділом IV 620 38.6 2.5
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 2305.7 2060.5

Примітки д/н
Керівник Микитюк Олександр Данилович
Головний бухгалтер Лобайчук Лариса Миколаївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2356.4 2934.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 392.7 ) ( 489.1 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 1963.7 2445.3
Інші операційні доходи 040 0.0 0.0
Інші доходи 050 3.3 4.7
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1967.0 2450.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 0.6 1.4
Інші операційні витрати 090 ( 2115.1 ) ( 2466.8 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 60.4 ) ( 0.0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2176.1 ) ( 2468.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( -209.1 ) ( -18.2 )
Податок на прибуток 140 ( 0.0 ) ( 0.1 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 ( -209.1 ) ( -18.3 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки д/н
Керівник Микитюк Олександр Данилович
Головний бухгалтер Лобайчук Лариса Миколаївна